Til medlemmer i Nidaros Danseklubb

 Sted: Sundland ungdomskole   

Dato og tidspunkt: 11.03.2017 kl 1130

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet:

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8 Behandle Nidaros Danseklubb årsberetning 

Sak 9 Behandle Nidaros Danseklubb regnskap for 2017 i revidert stand

Sak 10 Behandle innkomne forslag og saker

Sak 11 Fastsette medlemskontingent

Sak 12 Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift

Sak 13 Vedta Nidaros DK budsjett for 2018

Sak 14 Behandle Nidaros DK sin organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1           Styreleder

15.2           2 styremedlemmer

15.3           2 Varamedlemmer

15.4           Valg av valgkomitè – 2 medlemmer +  1 vara

 

Følgende dokumenter vil bli tilgjengeliggjort på klubbens web sider:

  • Styrets forslag til forretningsorden

  • Idrettslagets årsberetning

  • Årsregnskap

  • Forslag og saker

  • Styrets forslag til medlemskontingent og fullmakt til å fastsette treningsavgifter

  • Styrets forslag til budsjett

  • Styrets forslag til organisasjonsplan

  • Valgkomiteens innstilling

  • Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Trondheim 12.02.2018

Styret i Nidaros Danseklubb

 

 

 

 

 

 

Samlet sakspapirer til årsmøte 2018