Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Nidaros Danseklubb

Saksvik, 17.februar 2019

Innkalling til årsmøte i Nidaros Danseklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Nidaros Danseklubb.

Årsmøtet avholdes den 17.mars på Sunnland Skole klokken 13.00. Det er treningssamling samme dag, men det legges opp til treningsfri i den tiden årsmøtet er. Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret på epost nidarosdans@gmail.com innen 3.mars 2019 klokken 18.00.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte på www.nidarosdans.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreløpig saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge ordstyrer

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8 Behandle Nidaros Danseklubbs årsberetning

Sak 9 Behandle Nidaros Danseklubbs regnskap for 2018 i revidert stand

Sak 10 Behandle innkomne forslag og saker

Sak 11 Fastsette medlemskontingent

Sak 12 Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift

Sak 13 Vedta Nidaros DK budsjett for 2018

Sak 14 Behandle Nidaros DK sin organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1 en styreleder,

15.2 tre styremedlemmer

15.3 to-tre varamedlemmer

15.4 Valg av valgkomite som skal bestå av leder, medlem og varamedlem

15.5 Valg av revisor 2018

Saksdokumenter:

• Styrets forslag til forretningsorden

• Idrettslagets årsberetning

• Årsregnskap

• Forslag og saker

• Styrets forslag til medlemskontingent og fullmakt til å fastsette treningsavgifter

• Styrets forslag til budsjett

• Valgkomiteens innstilling

• Styrets innstilling til ny valgkomité som skal bestå av leder, medlem og varamedlem.

 

Valgkomiteens innstilling 2019

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Årsberetning Nidaros Danseklubb 2018

Årsberetning for 2018

BalanseRapport_2018

Budsjett_2019

ResultatRapport_2018