Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Nidaros Danseklubb

 

Saksvik, 26. januar 2020

 

Innkalling til årsmøte i Nidaros Danseklubb

 

 

 

Styret innkaller med dette til årsmøte i Nidaros Danseklubb.

 

Årsmøtet avholdes søndag 8.mars i «Småsalene» på Ytre Malvik Samfunnshus klokken 12.00.

Det er treningssamling samme dag, men det legges opp til treningsfri i den tiden årsmøtet er slik at dansere over 15 år kan delta på årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret på epost nidarosdans@gmail.com innen 23.februar 2020.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte på www.nidarosdans.com

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme på årsmøtet.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

 

styret

 

 

 

Foreløpig saksliste

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

 

Sak 2: Godkjenne innkallingen

 

Sak 3: Godkjenne saklisten

 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

 

Sak 5: Velge ordstyrer

 

Sak 6: Velge referent

 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 

Sak 8 Behandle Nidaros Danseklubbs årsberetning

 

Sak 9 Behandle Nidaros Danseklubbs regnskap for 2019 i revidert stand

 

Sak 10 Behandle innkomne forslag og saker

 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent

 

Sak 12 Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift

 

Sak 13 Vedta Nidaros DK budsjett for 2019

 

Sak 14 Behandle Nidaros DK sin organisasjonsplan

 

Sak 15: Foreta følgende valg:

 

15.1 en styreleder,

 

15.2 tre styremedlemmer

 

15.3 to-tre varamedlemmer

 

15.4 Valg av valgkomite som skal bestå av leder, medlem og varamedlem

 

15.5 Valg av revisor

 

Saksdokumenter:

 

• Styrets forslag til forretningsorden

 

• Idrettslagets årsberetning

 

• Årsregnskap

 

• Forslag og saker

 

• Styrets forslag til medlemskontingent og fullmakt til å fastsette treningsavgifter

 

• Styrets forslag til budsjett

 

• Valgkomiteens innstilling

 

• Styrets innstilling til ny valgkomité som skal bestå av leder, medlem og varamedlem.

Årsmøte 2020 Nidaros Danseklubb

Årsmøtepapirer 2020